OUR WORKS

전체 34
PT

삼성SDS

2019.08.

한국정보화진흥원 스마트시티 국가 시범도시(세종, 부산) AI·데이터센터 및 IoT 구축 설계 통합 컨설팅 용역 사업

1908_01_SDS-011908_01_SDS-021908_01_SDS-031908_01_SDS-041908_01_SDS-05 1908_01_SDS-06
PT

GMIT

2019.07.

GMIT 회사소개서

1907_02_GMIT-01 1907_02_GMIT-02 1907_02_GMIT-04 1907_02_GMIT-051907_02_GMIT-06
PT

GMIT

2019.07.

GMIT 통합방재 시스템 제안서

1907_01_GMIT-01 1907_01_GMIT-02 1907_01_GMIT-03 1907_01_GMIT-04 1907_01_GMIT-051907_01_GMIT-06
PT

CJ프레시웨이

2019.06.

인천국제공항 제1여객터미널 식음료 운영사업권

1906_01_CJ-01 1906_01_CJ-02 1906_01_CJ-03 1906_01_CJ-04 1906_01_CJ-05 1906_01_CJ-061906_01_CJ-07
PT

GMIT

2019.06.

GMIT 통합방재 솔루션 소개자료

1906_01_GMIT-01 1906_01_GMIT-02 1906_01_GMIT-03 1906_01_GMIT-04 1906_01_GMIT-051906_01_GMIT-06